Dofinansowanie będzie przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje) i zwrotnych (pożyczki, poręczenia). Instrumenty zwrotne będą częściej stosowane – zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć komercyjnych.

Wysokość pomocy będzie wyglądała następująco:

województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 50% (+20/10 % dla małych/średnich firm);

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie – 35% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw;

województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 25% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

 

Na terenie województwa mazowieckiego intensywność pomocy będzie zależała od podregionów:

podregiony ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni – 35%  (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

podregion warszawski zachodni – 25% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

Warszawa – 15% w okresie od 1.07.2014 do 31.12.2017 i 10% od 1.01.2018 do 31.12.2020 (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

 

1. Program Infrastruktura i Środowisko – alokacja 114,49 mld zł

 

Program zostanie przeznaczony na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

 

2. Program Inteligentny Rozwój – alokacja 35,98 mld zł

 

Najważniejsze zagadnienia PO IR będą dotyczyć realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań na rynek. Program ma na celu umożliwienie przejścia od pomysłu do przemysłu – czyli stworzenie innowacyjnych rozwiązań/produktów, usług i technologii. Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Będzie realizowany w 5 osiach priorytetowych:

 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe;

 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
 • Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Pomoc techniczna

 

3. Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł

 

Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

 

4. Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł

 

Program będzie się koncentrował na zagadnieniach związanych z innowacjami społecznymi, szkolnictwem wyższym, wsparciem osób młodych. W programie oprócz środków EFS dostępne będą środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Na realizację programu dostępna będzie kwota 4,4, mld euro.

 

Będzie realizowany w 5 osiach priorytetowych:

 • Osoby młode na rynku pracy;
 • Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji;
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
 • Pomoc techniczna.

 

5. Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł

 

Program obejmie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

Będzie realizowany w 4 osiach merytorycznych:

 • Innowacyjna Polska Wschodnia
 • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 • Nowoczesna infrastruktura transportowa
 • Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

 

6. Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł

 

Będzie skupiał się na efektywnym funkcjonowaniu systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

 

 

 

Nowa Perspektywa Unijna

KONTAKT

LPE Sp. z o.o.

Learning Philosophy Experts

 

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

tel: 22 397 70 00

fax: 22 397 70 01

e-mail: office@lpe.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

©2014 Learning Philosophy Experts